Kategoria: Narkomania

WSPÓŁCZESNE PODEJŚCIE DO NARKOMANII

Narkomanią można się zajmować z punktu widzenia psychologii, moż­na ją rozpatrywać pod kątem różnych przejawów obyczajowości kulturo­wej, można ją wreszcie spostrzegać jako zjawisko społeczne. Tego typu spojrzenia przeplatały się w historii narkomanii, uwydatniając raz bardziej chorobę, innym razem znaczenie obyczajowe czy charakter dewiacji. Każde podejście ma swoje odniesienia do preferowanego systemu warto­ści, który podlega zanegowaniu przez zażywanie narkotyków. Na przy­kład narkomania rozumiana jako choroba podważa wartość, którą stanowi zdrowie, uznawana za obyczaj – burzy sferę moralności, traktowana zaś jako dewiacja – zakłóca ład społeczny. Współczesne podejście do narkomanii powinno reprezentować spojrze­nie całościowe (holistyczne) i uwzględniać relacje zachodzące między róż­nymi płaszczyznami. Z takiego ujęcia powinny wynikać spójne wnioski po­znawcze i praktyczne.

Witaj na moim serwisie ! Poświęconym urbanistyce, mam nadzieję, że znajdziesz tutaj wiele ciekawych i interesujących Ciebie informacji. Zapraszam do czytania !

NARKOMANIA JAKO CHOROBA

Jeżeli narkomania jest chorobą, a z całą pewnością osoba uzależniona od środków psychoaktywnych jest chora, to obowiąz­kiem państwa jest zapewnienie możliwości leczenia, powinnością zaś cho­rego jest szukanie pomocy i poddanie się leczeniu. W społeczeństwie cywi­lizowanym każdą chorobę, bez względu na domniemany stopień osobistej odpowiedzialności za jej powstanie, traktuje się jako niesprawność fizyczną lub psychiczną. Nie można więc karać chorego za to, że jest chory, można natomiast nakłaniać go do tego, aby poddał się leczeniu. Z kolei narkomania jako zjawisko z kręgu dewiacji zakłócającej ży­cie społeczne podlega sankcjom prawa, którego zadaniem jest regulowa­nie zasad życia społeczeństwa. Jednakże karać należy przede wszystkim tych, którzy produkują i rozprowadzają środki psychoaktywne, czerpiąc z tego zyski.

Witaj na moim serwisie ! Poświęconym urbanistyce, mam nadzieję, że znajdziesz tutaj wiele ciekawych i interesujących Ciebie informacji. Zapraszam do czytania !

SFERA OBYCZAJOWA

Pozostaje jeszcze sfera obyczajów, mody, stylu życia. Nie jest to ob­szar, jak by się wydawało, zarezerwowany wyłącznie dla ludzi dorosłych. Zwróćmy uwagę, że zażywanie substancji psychoaktywnych w postaci pi­cia alkoholu czy palenia tytoniu jest de facto korzystaniem ze środków legalnie dostępnych; jest ponadto zwyczajem tolerowanym społecznie, przynajmniej w naszym kręgu kulturowym. Z kolei dla dzieci i młodzieży tytoń oraz alkohol są prawnie zakazane na równi z innymi narkotykami. Wiek decyduje więc o legalnym zażywaniu pewnych środków. Jeżeli zda­rzy się, że własne dziecko wypiło alkohol lub paliło papierosy, w opinii wielu rodziców jest to czyn naganny, gdyż przedwczesny, lecz nie tak przerażający, jak eksperymentowanie z narkotykiem, który jest środkiem prawnie zakazanym bez względu na wiek jego konsumenta.

Witaj na moim serwisie ! Poświęconym urbanistyce, mam nadzieję, że znajdziesz tutaj wiele ciekawych i interesujących Ciebie informacji. Zapraszam do czytania !

RÓŻNICE W OBYCZAJOWOŚCI

Zwyczaje nie stają się z dnia na dzień obowiązującymi wzorcami stylu życia. W czasach dominacji środków masowego przekazu i wzajemnego przenikania się różnych kultur coraz wyraźniej zacierają się różnice w obyczajowości. Coraz mniej ważne stają się uwarunkowania historycz­ne i geograficzne, wzrasta natomiast znaczenie aktualnie dokonujących się procesów transformacji. W powyższych procesach uczestniczy całe społeczeństwo, mając do dyspozycji różne sposoby i środki oddziaływa­nia. Jeżeli reklamy, muzyka, filmy będą sprzyjać tworzeniu i propagowa­niu mody picia czy zażywania środków psychoaktywnych, a subkultury będą oferować najbardziej atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież, gdyż brak innej alternatywy, to narkomania, po­dobnie jak palenie i picie alkoholu, będzie należała do najłatwiejszych i najprzyjemniejszych wzorców samorealizacji.

Witaj na moim serwisie ! Poświęconym urbanistyce, mam nadzieję, że znajdziesz tutaj wiele ciekawych i interesujących Ciebie informacji. Zapraszam do czytania !